ජනප්‍රියම අවුරුදු කුමරිය1 Shavindri Wickramasinghe


2 Shashikala Dharmawardane


3 Thishakya Samarakoon


4 Thamali Manikdiwela


5 Filni Abeykoon


6 Dilini Fernando


7 Kavini Abeysinghe


8 Janusha Colabage


9 Sachindree Perera


10 Dewni Gamage


11 Hasini Gunawardane


12 Pivithuru Ranasinghe


13 Dewanmini Perera


14 Sajani Kurukuththala


15 Madara Amarasinghe


16 Thathsarani Jayakody


17 Sheamon Machado


18 Nirmani Abesiriwardane


19 Kesha Kalpage


20 Sanju Kaushalya


21 Hiruni Amrasena


22 Ishini Randeniya


23 Dushani Gunarathne


24 Nethmi Thiththagalla


25 Sumalka Mendis


26 Deesha Fernando


27 Sasini Gunawardane


28 Navindi Mudalige


29 Dushani Munirathne


| Sponsored & Web Engineered by | Powered by |