ජනප්‍රියම අවුරුදු කුමාරයා1 Dilshan Dananjaya


2 Samith Nishan


3 Upendra Hettiarachchi


4 Chathuranga Dissanayake


5 Lakshan De Silva


6 Heshan Hettiarachchi


7 Dinesh Madawala


8 Lahiru Perera


9 Nisal Weerasinghe


10 Thivanka Wanniarachchi


11 Niroshan Gunasena


12 Poorna Dabare


13 Hemain Jayasekara


14 Banuka Kaluararchhi


15 Ishanka Perera


16 Isuru Bandara


17 Geeth Liyanage


18 Kasun Jayamanne


19 Yohan Wille


20 Damithra Croos


21 Sanka Kondasinghe


22 Viduravi Kumbulage


23 Darshana Poornajith


24 Lahiru Fernando


25 Imanka Kaluarachchi


26 Praveen Rajapaksha


27 Manuja Bandara


28 Sanjula De Silva


29 Dulitha Kulatunga


30 Navishka Wijewardane


31 Reshman Mahamoor


32 Yashod Bhagya


33 Chamila Gunathilake


34 Kavinda Amarasinghe


35 Supun Gunathilake


36 Thimira Jayasinghe


37 Kalana Atapattu


| Sponsored & Web Engineered by | Powered by |